ข่าวผู้บริหารนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (J.CLAIR) ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น (MIC) โดยเป็นการสัมมนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาท้องถิ่นในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นและมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ ปัญหาและความท้าทายของท้องถิ่นไทยในปัจจุบันกับโอกาสและแนวโน้มของความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต มีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ซึ่งมีบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักกองและท้องถิ่นจังหวัด) ปลัดเทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก และผู้ร่วมสังเกตการณ์เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๓๓๐ คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชม 481