ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื่นที่จังหวัดพิจิตรมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื่นที่จังหวัดพิจิตรมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร นายวิจิตร ประกอบสุข ปลัดเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง นายวิทยา โกมาร รองนายกเทศมนตรีโพธิ์ประทับช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 43