ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว
 


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว ที่จัดตั้งขึ้นโดยการย้ายและรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุณฑริกาวาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธงชัยศรีอำนวย ให้เป็นศูนย์ฯ เดียว มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๗๒ คน จากนั้น เยี่ยมชมกองทุนคัดแยกขยะของชุมชนหมู่ที่ ๙ ตำบลบัวขาว ที่ทางเทศบาลเมืองบัวขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวขาว และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้จัดให้มีโครงการ (หมู่บ้านสุขสันต์ ร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อม) ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝั่งกลบ ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสามารถลดภาวะโรคติดต่อต่างๆได้ ณ ชุมชนหมู่ที่ ๙ ตำบลบัวขาว ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์