ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย รางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕๖ รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙๘ รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น จำนวน ๒๘ รางวัล รางวัลโครงการประกวดกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน จำนวน ๑๒ รางวัล รางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) จำนวน ๕ รางวัล และรางวัล (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) จำนวน ๑๐ รางวัล ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร