ข่าวผู้บริหารนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
 


นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมอบรางวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ จำนวน ๑๘ รางวัล โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนผู้เข้าชม 5