ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน (วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑)
 


เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน (วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑) โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชาตรี ศรีสันต์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธุ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ เลขานุการนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น