ข่าวผู้บริหารดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน (วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)
 


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน (วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑) โดยมีการจัดเสวนาภายใต้แนวคิด พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคม ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ที่มีอยู่กว่า ๑๙,๐๐๐ ศูนย์ ในการดูแลเด็กเล็กวัย ๒-๕ ขวบ กว่า ๑ ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระจากสตรีผู้เป็นมารดา ให้มีโอกาสไปทำงานหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และยังได้เชิญชวนให้สตรีผู้มีจิตอาสามาช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อร่วมมือกันดูแลลูกหลานของเราให้เด็กไทยเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป