ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ๓ ประเภท
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ๓ ประเภท จำนวน ๑๘๑ รางวัล ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ รางวัล แสดงศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี มีมาตรฐานรอบด้าน เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี