vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ อ. 5/2566 โควิด 19 เป็นเหตุ
icon บทความ อ. 4/2566 ลูกหนี้อยู่ที่ไหน
icon บทความ อ. 3/2566 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
icon บทความ อ. 2/2566 ประเมินผลงานทางวิชาการ
icon บทความ อ. 1/2566 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแบบประเมินบุคคล (คำวินิจฉัยที่ สค 55/2555)
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี
  • 257,242
  • 1