vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ อ. 40/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon บทความ อ. 39/2565 ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร
icon บทความ อ. 38/2565 ขอรายชื่อชาติพันธุ์
icon บทความ อ. 37/2565 ความเห็นของพนักงานอัยการ
icon บทความ อ. 36/2565 เอกสารการทำประชาคม
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเกี่ยวกับบันทึกการประชุมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัยที่ สค 47/2555)
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
  • 254,793
  • 2