กฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สารบัญ

สาระสำคัญ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ

1. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    พ.ศ. 2540

4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ ว 23 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539
    เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ ว 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540
     เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่

7. ประกาศกระทรวงการคลัง
     เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ข้อหารือและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

8. หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0601/ 087 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

9. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/ 186 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2541
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
     ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/ 1018 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2541
       เรื่อง หารือเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องเรียกค่า สินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด

11. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0606/ 15 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541
       เรื่อง ตอบข้อหารือของกระทรวงการคลัง กรณี บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เรียกค่าเสียหายจากกระทรวง
       ศึกษาธิการ

12. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0606/ 212 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542
       เรื่อง หารือแนวทางพิจารณาเรื่องอายุความ

13. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0606/ 304 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542
       เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีมีการยักยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ

14. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0606/ 183 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543
       เรื่อง การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของ พนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี

15. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การนำหลักการตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
       มาใช้บังคับกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อน บังคับใช้กฎหมายเรื่องเสร็จที่ 680/ 2540 (ตุลาคม 2540)

16. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด เรื่องเสร็จที่ 776/ 2541
       (พฤศจิกายน 2541)

17. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใน องค์กรปกครอง
       ส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 12        ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
       ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จที่ 850 /2541 (ธันวาคม 2541)

18. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กรณีการใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง
       อาคารพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นค่าถมดินในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล) เรื่องเสร็จที่ 238/2542
       (เมษายน 2542)

19. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีรัฐวิสาหกิจมีความเห็น แตกต่าง
       จากกระทรวงการคลังเรื่องเสร็จที่ 339/2542 (มิถุนายน 2542)

20. บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูล
       ความผิด เรื่องเสร็จที่ 411/2543 (กรกฎาคม 2543)

21. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง ผู้เสียหายตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และบุคคลภาย
       นอกตามความในระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
       หน้าที่ พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จที่ 421/2543 (กรกฎาคม 2543)

22. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด        ชดใช้ค่า
       สินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงาน ของรัฐแล้ว เรื่องเสร็จที่ 490/ 2543 (กันยายน 2543)

23. บันทักสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง องค์การสะพานปลาขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เรื่องเสร็จที่ 618/2543
       (ธันวาคม 2543)

24. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เรื่องเสร็จที่
       639/2543 (ธันวาคม 2543)

25. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เรื่องเสร็จที่ 706/2543
       (กุมภาพันธ์ 2544)

26. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ 10 ของ
       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
       เรื่องเสร็จที่ 112/2544 (เมษายน 2544)

27. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหาย
       เรื่องเสร็จที่ 221/2544 (พฤษภาคม 2544)

28. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลปกครอง เรื่องเสร็จที่
       276/2544 (พฤษภาคม 2544)

29. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ปกครอง (เพิ่มเติม)
       เรื่องเสร็จที่ 349/2544 (กรกฎาคม 2544)

30. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือการพิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด เรื่องเสร็จที่ 370/2544
       (กรกฎาคม 2544)

31. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หารือเรื่องอายุความและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ
       เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้า หน้าที่ พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จที่ 434/2544 (สิงหาคม 2544)

32. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของ
       เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จที่ 479/2544 (กันยายน 2544)

33. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง กรมบัญชีกลางหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ        สำนักนายก
       รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จที่
       717/2544 (มกราคม 2545)

34. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง กรมบัญชีกลางหารือว่า คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยความรับผิดทาง
       ละเมิดของเจ้าหน้าที่จะสามารถ อุทธรณ์หรือขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ เรื่องเสร็จที่ 249/2545
       (มิถุนายน 2545)

35. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (กรณีกรรมการเลือกตั้งกระทำละเมิด)
       เรื่องเสร็จที่ 393/2545 (กรกฎาคม 2545)

36. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การสื่อสารแห่งประเทศไทยขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
       เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จที่ 693/2545 (พฤศจิกายน 2545)

37. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
       ละเมิดของเจ้าหน้าที่ เรื่องเสร็จที่ 399/2546 (มิถุนายน 2546)

38. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้า
       หน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณี กรมราชทัณฑ์ เรื่องเสร็จที่ 401/2547 (กันยายน 2547)

39. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
       เจ้าหน้าที่ : กรณีกรมการขนส่ง ทางน้ำและพาณิชยนาวี เรื่องเสร็จที่ 794/2547 (กันยายน 2547)

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0305/ว 02 ลงวันที่ 2 มกราคม 2540
       เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

41. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540
       เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

42. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.6/ว 2869 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540
       เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

43. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0313.6/ ว 275 ลงวันที่ 28 มกราคม 2542
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทาง
       ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

44. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2621 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกให้ผู้ต้อง รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิดที่กระทำก่อนพระราช
       บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้

45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.6/ว 3143 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542
       เรื่อง การยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
       ส่วนท้องถิ่น

46. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ ว 2414 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2543
       เรื่อง หารือปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2717 ลงวันที่ 21 กันยายน 2543
       เรื่อง ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดในกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       ชี้มูลความผิด

48. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 8 ลงวันที่ 16 มกราคม 2545
       เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการ
       คลังตรวจสอบ

49. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0805.3/ว 2448 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่

50. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 407 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545
       เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่

51. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.6/ว 2869 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540
       เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

52. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ว 128 ลงวันที่ 9 มกราคม 2545
       เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ ว 154 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545
       เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง        เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ ว 625 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545
       เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ย กรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกรณีกระทำผิดทางละเมิด

55. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804/ว 677 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
       เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้อง เรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิดและหลักเกณฑ์
       การชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอก

56. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804/ว 678 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
       เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำละเมิด

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ว 996 ลงวันที่ 2 กันยายน 2546
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งสำนวนการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804/ว 125 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการ ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

59. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ว 380 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547
       เรื่อง แจ้งคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ ว 2018 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2547
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539กรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ใน
       บ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด

61. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 570 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ

62. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 904 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
       เรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

63. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 905 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ
       เสียหาย

64. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ ว 957 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรายงาน ผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ทุจริต

65. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ ว 2573 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วน
       ท้องถิ่น

66. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302/ว 1486 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
       เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตาม กรณีเงินของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาลและรัฐวิสาหกิจขาดบัญชี
       หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต

67. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
       พ.ศ. 2546

หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี        เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ ว 1456 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2546
       เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วน ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

69. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ ว 1479 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2546
       เรื่อง การยุติคดีแพ่งของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าเสียหาย

70. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0208.1/ ว 3897 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546
       เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วน ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

71. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0606/212 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542
       เรื่อง หารือแนวทางการพิจารณาเรื่องอายุความ

72. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 177 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535
       เรื่อง การอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาล

73. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 62 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540
       เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

74. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ว 161 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547
       เรื่อง การเข้มงวดกวดขันในการบังคับ ใช้กฎหมาย

75. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804/ว 395 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคำ พิพากษาศาลของส่วนราชการ

76. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 740 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548
       เรื่อง การซักซ้อมความเข้าในแนวทาง ปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
       คำพิพากษา

77. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 922 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประนี ประนอมยอมความในคดีแพ่ง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

78. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 3556 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมือเกิดกรณีทุจริตทางการเงิน ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

79. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ ว 4202 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2538
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ในทางแพ่งของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล