( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๗๐)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๗๐)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๖๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๖๘)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๔๖)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๒๔)   
25/09/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ตุลาคม ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๙๐๒)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๖)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๖)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๔)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๕๒)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๔๙)   
20/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๔๙)   
20/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๗๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๐๒)   
15/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๖๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๒๑)   
13/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๙๐)   
13/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๑๓)   
13/09/2566
แจ้งปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๑๔)   
11/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๔๕)   
24/08/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๙๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๔๙)   
24/08/2566
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๒๙)   
22/08/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3503 next last