( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๗๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๖๙)   
27/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๖๗)   
27/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๔ (เพิ่มเติมครั้งที่๑) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๓๓)   
27/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๐๓)   
27/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๖๓)   
25/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๖๒๔)   
19/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ ๕๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๗๓)   
19/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๓๕)   
14/06/2567
แจ้งปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๗ และรุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๘)   
07/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๗๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๔๕)   
07/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๖๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๐๕))   
05/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๓๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๘๔)   
05/06/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๑๒)   
05/06/2567
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมิถุนายน ? กันยายน ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๑๐)   
29/05/2567
แจ้งยกเลิกการฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๙๘)   
29/05/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๕๕)   
29/05/2567
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๐๑๑)   
21/05/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๒๑)   
21/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๗๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๓)   
21/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๗๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๑)   
21/05/2567
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3616 next last