ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ร่างขอบเขตของงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ   
26/09/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
26/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
26/09/2566
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงสวน ฯ   
26/09/2566
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างปรับปรุงสวน ฯ   
26/09/2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ สพฐ จำนวน 2,560 กล่อง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 สายซอย 3 กลาง ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว]   
26/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายซอย 2 ใต้ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว]   
26/09/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(กรมฯ))

More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
08/03/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
13/02/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14/12/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
16/11/2565
  • 10,505,711
  • 50