หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อลงทะเบียนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [บัญชีรายชื่อ]
ศส. มท 0806/ว3 01/03/2559 23/02/2559
การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว381 23/02/2559 23/02/2559
ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 กศ. - 19/02/2559 23/02/2559
ขอส่งแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ กศ. มท 0893.4/ว372 19/02/2559 23/02/2559
แจังการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว370 18/02/2559 23/02/2559
การอบรมการสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ กพส. มท 0810.3/ว374 19/02/2559 19/02/2559
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.สส. มท 0891.2/ว377 19/02/2559 19/02/2559
การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0893.2/ว364 18/02/2559 19/02/2559
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลทางราชการ กค. มท 0803/ว368 18/02/2559 18/02/2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา กค. มท 0803/ว367 18/02/2559 18/02/2559
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว365 18/02/2559 18/02/2559
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สน.บถ. มท 0809.3/ว1013 18/02/2559 18/02/2559
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 129) กพส. มท 0810.4/ว360 17/02/2559 17/02/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒) กพส. มท 0810.2/ว 362 17/02/2559 17/02/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 17/02/2559 17/02/2559
ขอความอนุเคราะห์ประสานการสัมมนา กพส. มท 0810.5/ว357 17/02/2559 17/02/2559
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/68,69,70 17/02/2559 17/02/2559
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 กศ. มท 0893.4/ว333 16/02/2559 17/02/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว748 08/02/2559 17/02/2559
การศึกษาศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว335 16/02/2559 16/02/2559
first previous ข้อมูลที่ 13961 - 13980 จาก 28367 next last