หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2547
การเทียบตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2547
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (กจ. สถ.)
[รายละเอียด]
09/02/2547
ขอส่งหนังสือประชาคมท้องถิ่น ฉบับพิเศษ 09/02/2547
ขอความร่วมมือใช้สถานที่จอดรถ 09/02/2547
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน 09/02/2547
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/02/2547
ขอรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เทศบาลตำบล และรายชื่อพลังแผ่นดิน 06/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1) 05/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น)รุ่นที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/02/2547
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 เจ้าพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 04/02/2547
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด( ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 04/02/2547
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 03/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 03/02/2547
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและซักซ้อมการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามพัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/02/2547
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 03/02/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 03/02/2547
การรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 03/02/2547
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2547
[เอกสารแนบ]
02/02/2547
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3  เจ้าพนักงานปกครอง 4  นิติกร 3  นิติกร 4   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3  และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (pdf) 29/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 28181 - 28200 จาก 28339 next last