หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/05/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมาย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/02/2547
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 20/02/2547
เร่งรัดติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นทุกแห่ง 20/02/2547
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 20/02/2547
หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 18/02/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/02/2547
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 16/02/2547
การสรรหาครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2546 16/02/2547
แจ้งให้พนักงานครูในสังกัดที่ยังมิได้ทำบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาทราบฯ 16/02/2547
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/02/2547
การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ 16/02/2547
การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการ 16/02/2547
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 16/02/2547
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 13/02/2547
ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล 13/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 28001 - 28020 จาก 28181 next last