หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
แนวทางปฏิบัติการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 21/04/2547
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19/04/2547
ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 15/04/2547
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 15/04/2547
การมอบหมายให้ รอง อสถ. ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทน อสถ. 15/04/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/04/2547
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2547
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 09/04/2547
โครงการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 09/04/2547
การพิจารณาบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แยกเป็นรายภาค) 08/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และร้องทุกข์) รุ่นที่ 3 08/04/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาคเหนือ) 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาคใต้) 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) 08/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 27701 - 27720 จาก 28012 next last