หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และการนำส่งคลังผ่าน GFMIS Terminal (มท 0803/ว973)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
19/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 2549 (มท 0806/ว69) 16/06/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)
[(เค้าโครงผลงาน)]
16/06/2549
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 16/06/2549
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/06/2549
การจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว952)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
15/06/2549
กำหนดการปฐมนิเทศ 14/06/2549
บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 14/06/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 14/06/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 14/06/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 14/06/2549
เอกสารแนบท้าย 1 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
14/06/2549
เอกสารแนบท้าย 2 14/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค. 2549 (มท 0806/ว64) 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง, เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-5 จำนวน 13 ราย 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ1-5 จำนวน 9 ราย 08/06/2549
รายงานข้อคลาดเคลื่อนในระบบ GFMIS 08/06/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 3 08/06/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 08/06/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว941)
[(บัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)]
08/06/2549
first previous ข้อมูลที่ 26141 - 26160 จาก 28367 next last