หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประชุมสัมมนาและจัดงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1020) 21/06/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45530)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (มท 0803/ว997) 21/06/2549
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2549 (มท 0803/ว994) 21/06/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2549 21/06/2549
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 21/06/2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45527)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 26 - รุ่นที่ 30 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/45526)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การศึกษาอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45533)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 49 - รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/45528)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45532)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45531)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0811/239) 20/06/2549
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2025) 20/06/2549
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1013) 20/06/2549
รายงานการจัดเก็บเงินรายได้และการนำเงินส่งคลังแทนกันผ่าน GFMIS Terminal (มท 0803/ว976)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
20/06/2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 153/2549 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรับผิดชอบการตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/06/2549
การจัดงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2016)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
19/06/2549
แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. หน้าที่ 1, 4, 15, 20, 21, 22, 35, 37, 40, 42 19/06/2549
รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และการนำส่งคลังผ่าน GFMIS Terminal (มท 0803/ว973)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
19/06/2549
first previous ข้อมูลที่ 26121 - 26140 จาก 28367 next last