หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 28/06/2549
การประชุมสัมมนาและจัดงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1080) 28/06/2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 1 28/06/2549
ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
[(ศูนย์จังหวัดขอนแก่น)]
28/06/2549
ศูนย์จังหวัดตรัง
[(ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา)]
28/06/2549
ศูนย์จังหวัดปทุมธานี
[(ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)]
28/06/2549
ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ
[(ศูนย์จังหวัดสงขลา)]
28/06/2549
ศูนย์จังหวัดระยอง
[(ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่)]
28/06/2549
ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี
[(ศุนย์จังหวัดพิษณุโลก)]
28/06/2549
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกชน (มท 0803/ว1030) 28/06/2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549) เฉพาะในส่วนของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/06/2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท. ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2549 27/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
[(รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)]
27/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
27/06/2549
การแจ้งกำหนดวันประชุม CORE TEAM และแผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0811/46749) 27/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 11 ส.ค. 2549 22/06/2549
การรับโอนข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 22/06/2549
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 22/06/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45529)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45531)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
21/06/2549
first previous ข้อมูลที่ 26101 - 26120 จาก 28367 next last