หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ ประจำปี 2547 (pdf) 29/01/2547
โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 29/01/2547
แนวปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/01/2547
การสำรวจงบประมาณรายจ่าย (pdf) 28/01/2547
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(pdf) 28/01/2547
แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ (pdf) 27/01/2547
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าว (pdf) 27/01/2547
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (pdf) 27/01/2547
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 27/01/2547
การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 27/01/2547
การตรวจสอบเลขที่บัญชีประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 26/01/2547
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (pdf) 26/01/2547
การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (pdf) 23/01/2547
ขอให้ติดตามรับฟังรายการวิทยุ (pdf) 23/01/2547
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 (ภายใต้โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น) (pdf) 23/01/2547
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางตามแบบสอบถาม (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานที่ขอทำความตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (pdf) 23/01/2547
คำชี้แจง เรื่อง การเลื่อนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (pdf) 22/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 28181 - 28200 จาก 28317 next last