หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 03/03/2547
การกำหนดสถานพยาบาลของทางราชการ 03/03/2547
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ 03/03/2547
การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา 02/03/2547
การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ 02/03/2547
ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 02/03/2547
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ 02/03/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียน 02/03/2547
มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 27/02/2547
การลงทุนของภาครัฐในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของรัฐวิสหกิจซึ่งจะแปรรูปเป็นบริษัทในอนาคต 27/02/2547
การฝึกอบรม (หลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547) 26/02/2547
การเลือกผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง 26/02/2547
สรุปการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. 26/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์) รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/02/2547
ภาพกิจกรรม การดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 24/02/2547
การถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 24/02/2547
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรัการเปลี่ยนแปลง 23/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[สิ่งทีส่งมาด้วย]
23/02/2547
การเพิ่มรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 23/02/2547
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอย 23/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 28161 - 28180 จาก 28361 next last