หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 20/02/2547
หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 18/02/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/02/2547
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 16/02/2547
การสรรหาครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2546 16/02/2547
แจ้งให้พนักงานครูในสังกัดที่ยังมิได้ทำบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาทราบฯ 16/02/2547
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/02/2547
การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ 16/02/2547
การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการ 16/02/2547
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 16/02/2547
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 13/02/2547
ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล 13/02/2547
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในเขตเทศบาลตำบลที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ 11/02/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 11/02/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2547
การเทียบตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 28141 - 28160 จาก 28317 next last