หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การมีคำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องขอของตนเอง (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
การสำรวจข้อมูลบุคคลประจำปี 2547 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2547 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
สำรวจข้อมูลความต้องการรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2548 (pdf) 24/12/2546
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/12/2546
การยุติคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าเสียหาย (pdf) 23/12/2546
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/12/2546
การยุบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (pdf) 23/12/2546
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (pdf) 22/12/2546
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/12/2546
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2547 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/12/2546
E - mail Address ของผู้บริหารในส่วนกลาง 17/12/2546
อบรมสัมมนากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ฉบับ (pdf) 17/12/2546
E - mail Address ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 17/12/2546
การอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย และเรื่องร้องทุกข์ รุ่นที่1 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/12/2546
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15/12/2546
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (pdf) 15/12/2546
ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/12/2546
การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (pdf) 12/12/2546
การเลื่อนระดับข้าราชการ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/12/2546
first previous ข้อมูลที่ 28121 - 28140 จาก 28190 next last