หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 15/04/2547
การมอบหมายให้ รอง อสถ. ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทน อสถ. 15/04/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/04/2547
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2547
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 09/04/2547
โครงการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 09/04/2547
การพิจารณาบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แยกเป็นรายภาค) 08/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และร้องทุกข์) รุ่นที่ 3 08/04/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาคเหนือ) 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาคใต้) 08/04/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) 08/04/2547
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ.ประจำปี 2547 07/04/2547
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ 05/04/2547
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 05/04/2547
การหักค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 02/04/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546 02/04/2547
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการ 02/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 27701 - 27720 จาก 28006 next last