หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/05/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ให้ผวจ. ทุกจังหวัด แจ้งท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและรายงานผลการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 28/12/2547
ให้ ผวจ.สงขลา แจ้งให้นายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัดสตูลและตรัง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และหากกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณเหลือ ขอให้เข้าไปช่วยเหลือในจังหวัดพังงาและภูเก็ต 28/12/2547
ให้ผวจ.ภูเก็ต แจ้งให้นายก อบจ. และนายก อปท. ในเขตจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ ร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
ให้ ผวจ.นครศรีธรรมราช แจ้งให้นายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัด กระบี่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
ให้ ผวจ.สุราษฎร์ธานี แจ้งให้นายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัด พังงา จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
ให้ ผวจ.ชุมพร แจ้งนายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัดระนอง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
แนวทางปฏิบัติให้การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นขนาดใหญ่บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 27/12/2547
ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญาที่เป็นคนต่างด้าว(ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
24/12/2547
ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือคู่สัญญาที่เป็นคนต่างด้าว (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
24/12/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 23/12/2547
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 23/12/2547
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 23/12/2547
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล 23/12/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 22/12/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2547 22/12/2547
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ 22/12/2547
แจ้งปรับปรุงตามแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 4) 20/12/2547
รายชื่อข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) ประจำปี 2547 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 23 ข. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 (เล่ม 1) 20/12/2547
เร่งรัดการจัดสร้างหอกระจายข่าวและรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวฯและผู้ประกาศข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน
[แบบรายงาน]
17/12/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 35 และหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 2)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/12/2547
first previous ข้อมูลที่ 27361 - 27380 จาก 28172 next last