หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 08/10/2547
ความชัดเจนในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น (เปลี่ยนสายงานบริหาร) 08/10/2547
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
[(ต่อ)]
08/10/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 07/10/2547
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง 07/10/2547
การรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 06/10/2547
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06/10/2547
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ศูนย์บริการทางสังคม สถานสงเคราะห์คนชรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 06/10/2547
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 4 พ.ศ. 2548 06/10/2547
การหักเงินค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 06/10/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 06/10/2547
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 06/10/2547
หารือการยกเว้นคุณสมบัติของลูกจ้างประจำกรณีอายุครบ 55 ปี 06/10/2547
แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก 01/10/2547
แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 30/09/2547
มาตราการเปลี่ยนอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ 30/09/2547
ขอให้ติดตามชมการถ่ายทอดสดและรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 30/09/2547
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/09/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/09/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 29/09/2547
first previous ข้อมูลที่ 27341 - 27360 จาก 28006 next last