หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/02/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/05/2547
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล 20/05/2547
การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 20/05/2547
การดำเนินการตามโครงการ "กระจกท้องถิ่น" 19/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) เจ้าพนักงานปกครอง 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19/05/2547
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน 19/05/2547
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ประจำอยู่ ณ ที่ตั้ง เพื่อติดตามการประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลฯ 19/05/2547
ผลการขอใช้บัญชีเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2546 (ตามประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบการแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลสามัญประจำปี พ.ศ.2546 ในระดับ 1,2 และระดับ 3 ลว. 12 กันยายน 2546) 19/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นิติกร 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19/05/2547
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
การดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13/05/2547
การดำเนินการตามโครงการ "กระจกท้องถิ่น" 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคใต้) 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคเหนือ) 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) 13/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 27321 - 27340 จาก 27720 next last