หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 27/10/2547
ขอเชิญร่วมงานแสดงผลงานรัฐบาล "เหลี่ยวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว" 27/10/2547
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย 27/10/2547
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/10/2547
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 22/10/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. เทศบาล อบต. และตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ 22/10/2547
การเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติด 22/10/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22/10/2547
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 22/10/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2547
[บัญชีรายชื่อ]
22/10/2547
การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษ(เงินจูงใจ)ให้แก่ข้าราชการถ่ายโอน และพนักงานครูเทศบาล 21/10/2547
ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด พ.ศ.2547 21/10/2547
การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตำแหน่งบริหาร 21/10/2547
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/10/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2547
[บัญชีรายชื่อ]
20/10/2547
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "แต่งตั้ง(ย้าย) หรือมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 22 ราย และแต่งตั้งให้ข้าราชการ ระดับ 7 รักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย" 19/10/2547
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 55 ราย" 19/10/2547
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ราย" 19/10/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้จัดส่งคำขอประเมินคุณลักษณะบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป 7ว 19/10/2547
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "มอบหมายให้ข้าราชการระดับ 7 ไปปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 23 ราย" 19/10/2547
first previous ข้อมูลที่ 27301 - 27320 จาก 28006 next last