หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ 25/05/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2548 24/05/2548
ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว960 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24/05/2548
ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/3843 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) และการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2548
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลทางด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2548 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 24/05/2548
การจัดรายการเสียงตามสายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20/05/2548
โครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับพื้นที่ 20/05/2548
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 20/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 19/05/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2548 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
19/05/2548
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
19/05/2548
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 1 19/05/2548
first previous ข้อมูลที่ 26901 - 26920 จาก 28017 next last