หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/09/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (pdf) 15/12/2546
ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/12/2546
การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (pdf) 12/12/2546
การเลื่อนระดับข้าราชการ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/12/2546
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 (pdf) 11/12/2546
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง (pdf) 11/12/2546
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 04/12/2546
บัญชีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 04/12/2546
แจ้งกำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระยะเวลาการให้บริการ Internet ตามโครงการ Internet ตำบลในระยะที่ 3 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 2396 - 3051) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1586 - 2395) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1-1585) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1496 - 2427) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1- 1495) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 04/12/2546
รายชื่อมีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล ระดับ 1 04/12/2546
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
first previous ข้อมูลที่ 26901 - 26920 จาก 26954 next last