หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/02/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเดินรณรงค์เพื่อการเสือกตั้ง ส.ส. 31/01/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2548 27/01/2548
แจ้งเลื่อนอบรมหลักสูตร จพง.ปค.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 5 26/01/2548
คู่มือการใช้มาตรการทางกฏหมายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 26/01/2548
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทที่สาธารณะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2548 26/01/2548
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2549-2551) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/01/2548
หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง 25/01/2548
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 25/01/2548
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 24/01/2548
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งข้อมูลและซักซ้อมการจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 21/01/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 21/01/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2548 21/01/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2548
[บัญชีรายชื่อ]
20/01/2548
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด 19/01/2548
การยกเลิกการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 10 (24-28 ม.ค. 48) รุ่นที่ 11 (31 ม.ค.-4 ก.พ. 48) และรุ่นที่ 12 (7-11 ก.พ. 48) 18/01/2548
โครงการให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน 18/01/2548
การลดหย่อนภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 17/01/2548
ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 17/01/2548
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 17/01/2548
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรง 13/01/2548
first previous ข้อมูลที่ 26861 - 26880 จาก 27742 next last