หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดการปฐมนิเทศ 14/06/2549
บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 14/06/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 14/06/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 14/06/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 14/06/2549
เอกสารแนบท้าย 1 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
14/06/2549
เอกสารแนบท้าย 2 14/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค. 2549 (มท 0806/ว64) 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ ระดับ 7 จำนวน 16 ราย 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3-5/6ว หรือสายงานทั่วไป จำนวน 31 ราย 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-5/6ว/7ว จำนวน 11 ราย 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง, เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-5 จำนวน 13 ราย 08/06/2549
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ1-5 จำนวน 9 ราย 08/06/2549
รายงานข้อคลาดเคลื่อนในระบบ GFMIS 08/06/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 3 08/06/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 08/06/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว941)
[(บัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)]
08/06/2549
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 "ชุมชนถนนปลอดภัย มอเตอร์ไซต์ปลอดอุบัติเหตุ" (มท 0810.5/ว885) 07/06/2549
การสนับสนุนโครงการบ้านเอื้ออาทร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว910) 07/06/2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว905) 06/06/2549
first previous ข้อมูลที่ 26141 - 26160 จาก 28361 next last