หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0808.2/ว0047) 07/01/2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว24)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]     [แผนที่]
07/01/2551
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 07/01/2551
หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0003 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2551
หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0002 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2551
การส่งข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.4-6)/สายอาชีพ (ปวช.1-3)(มท 0893.2/ว32)โปรแกรม gpa50
[ดาวน์โหลดโปรแกรม set_gpa50]     [คู่มือโปรแกรมกลาง GPA]
07/01/2551
ขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 07/01/2551
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0001 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2551
รายชื่อหลักสูตรและจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (แผนอบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2551) 07/01/2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.3/ว09) 04/01/2551
ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว4271) 04/01/2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ด่วนมาก ที่ มท 0814/36) 04/01/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 [ตรวจสอบรายชื่อ] 04/01/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว13) 04/01/2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว2610)
[บัญชีรายชื่อ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/01/2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว04) 03/01/2551
การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว06) 03/01/2551
เลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 16 เป็นวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว01) 03/01/2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว08) 03/01/2551
กำหนดการปัจจุบัน (2 มกราคม 2551) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/01/2551
first previous ข้อมูลที่ 24601 - 24620 จาก 28346 next last