หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กพส. มท 0810.4/ว1517 05/04/2567 11/04/2567
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505 05/04/2567 11/04/2567
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กค. มท 0803.3/ว1549 10/04/2567 10/04/2567
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 สน.บถ. มท 0809.5/ว1555 10/04/2567 10/04/2567
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1547 10/04/2567 10/04/2567
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ
[เอกสารแนบ]
กสว. มท 0820.2/ว1541 10/04/2567 10/04/2567
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.2/ว1533 09/04/2567 10/04/2567
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.2/ว1534 09/04/2567 10/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ กค. มท 0803.3/ว1523 09/04/2567 09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีแนบท้าย]     [เอกสารแนบ]
กสว. มท 0820.2/ว1525 09/04/2567 09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1504 05/04/2567 09/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1509 05/04/2567 05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1510 05/04/2567 05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว1497 04/04/2567 05/04/2567
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว1496 04/04/2567 05/04/2567
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ กค. มท 0803.3/ว1490 04/04/2567 04/04/2567
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484 04/04/2567 04/04/2567
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494 04/04/2567 04/04/2567
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว1493 04/04/2567 04/04/2567
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.3/ว1491 04/04/2567 04/04/2567
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 27963 next last