หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
mandatory field การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว1661 23/04/2567 23/04/2567
mandatory field ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) กศ. มท 0816.3/ว1652 22/04/2567 22/04/2567
mandatory field โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6]
กศ. มท 0816.3/ว1519 05/04/2567 10/04/2567
mandatory field ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา รับเกียรติบัตรออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1389 29/03/2567 29/03/2567
mandatory field การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กศ. มท 0816.1/ว1378 28/03/2567 28/03/2567
mandatory field การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กพส. มท 0810.8/ว1028 07/03/2567 07/03/2567
mandatory field จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา กศ. มท 0816.4/ว894 28/02/2567 04/03/2567
mandatory field การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว1971 23/02/2567 28/02/2567
mandatory field การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67) กศ. มท 0816.1/ว811 20/02/2567 21/02/2567
mandatory field การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว. มท 0820.4/ว704 15/02/2567 20/02/2567
mandatory field ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง กศ. มท 0816.3/ว756 16/02/2567 19/02/2567
mandatory field โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว5158 12/12/2566 15/12/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค. มท 0803.4/ว4284 18/10/2566 25/10/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กค. มท 0803.4/ว4242 16/10/2566 16/10/2566
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1689 24/04/2567 24/04/2567
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ กศ. มท 0816.3/ว1679 24/04/2567 24/04/2567
ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว. มท 0820.3/ว1670 24/04/2567 24/04/2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.5/5228,5229 24/04/2567 24/04/2567
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว1686 24/04/2567 24/04/2567
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว1690 24/04/2567 24/04/2567
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 28017 next last