หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
mandatory field ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ Sustainability Expo 2024 (SX 2024)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กศ. มท 0816.3/ว2957 10/07/2567 11/07/2567
mandatory field แบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์การให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นของเด็กและเยาวชน
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0816.3/ว2965 10/07/2567 10/07/2567
mandatory field โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบ SOLA และเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กพส. มท 0810.8/ว2886 04/07/2567 08/07/2567
mandatory field การรายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กพส. มท 0810.6/ว2737 26/06/2567 26/06/2567
mandatory field โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.5/ว2563 14/06/2567 17/06/2567
mandatory field การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 กศ. มท 0816.3/ว2301 30/05/2567 30/05/2567
mandatory field การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กศ. มท 0816.1/ว2215 27/05/2567 28/05/2567
mandatory field โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ สน.คท. มท 0808.3/ว2174 23/05/2567 24/05/2567
mandatory field โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.4/ว5591 23/05/2567 23/05/2567
mandatory field ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ศส. มท 0806.4/1886 03/05/2567 03/05/2567
mandatory field โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว5158 12/12/2566 15/12/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค. มท 0803.4/ว4284 18/10/2566 25/10/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กค. มท 0803.4/ว4242 16/10/2566 16/10/2566
การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว3062 17/07/2567 17/07/2567
แนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 กสว. มท 0820.3/ว3057 17/07/2567 17/07/2567
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.2/ว70 17/07/2567 17/07/2567
แนวทางการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3069 17/07/2567 17/07/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว3047 16/07/2567 17/07/2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีวาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว3054 16/07/2567 17/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10067-10142 15/07/2567 17/07/2567
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 28501 next last