แสดงข้อมูลหน้าละ
เว็บไซต์ที่มีการเพิ่มเติม/ปรับปรุง ล่าสุด
new กองการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  http://www.dla.go.th/organize/dla_election
new กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  http://www.dla.go.th/organize/plan
new กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
  http://www.dla.go.th/organize/ph


เว็บไซต์ หน่วยงาน/สำนักกอง
temp1 กลุ่มตรวจสอบภายใน   
  http://www.dla.go.th/organize/internal_audit
temp1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
  http://www.dla.go.th/organize/quality
temp1