แสดงข้อมูลหน้าละ
เว็บไซต์ที่มีการเพิ่มเติม/ปรับปรุง ล่าสุด
new กองการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  http://www.dla.go.th/organize/dla_election
new กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  http://www.dla.go.th/organize/plan
new กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
  http://www.dla.go.th/organize/ph


เว็บไซต์ หน่วยงาน/สำนักกอง
temp1 กลุ่มตรวจสอบภายใน   
  http://www.dla.go.th/organize/internal_audit
temp1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
  http://www.dla.go.th/organize/quality
temp1 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/law
temp1 กองการเจ้าหน้าที่   
   http://www.dla.go.th/organize/hr
temp2 กองการเลือกตั้งท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/dla_election
temp1 กองคลัง   
  http://www.dla.go.th/organize/treasury
temp1 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/local_audit
temp1 กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/dplm
temp1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
  http://www.dla.go.th/organize/plan
temp1 กองสาธารณสุขท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/ph
temp3 กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/le
temp1 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น   
  http://www.dla.go.th/organize/sis