vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ อ. 5/2564 ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะรู้
icon บทความ อ. 4/2564 ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
icon บทความ อ. 3/2564 ปลดผมจากตำแหน่งทำไม
icon บทความ อ. 2/2564 ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
icon บทความ อ. 1/2564 นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
icon การจัดซื้อจัดจ้างของ สถ.
icon ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon ข้อมูลทั่วไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
icon ฐานข้อมูล ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
icon สรุปข้อหารือ
icon ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สถ. (MOU)
icon พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
icon ระเบียบ กฎหมาย มติคณะกรรมการกลาง ฯลฯ
icon สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
icon ความรู้กฏหมายข้อมูลข่าวสาร คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
icon การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 238,120
  • 53