vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ 35/2563 ไม่ยอมตามใจ
icon บทความ อ. 34/2563 ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
icon บทความ อ. 33/2563 จบได้สวย
icon บทความ 32/2563 เปลี่ยนตัวผู้เล่น
icon บทความ 31/2563 มีอะไร ผมขอหมด
icon การจัดซื้อจัดจ้างของ สถ.
icon ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon ข้อมูลทั่วไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
icon ฐานข้อมูล ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
icon สรุปข้อหารือ
icon ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สถ. (MOU)
icon พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
icon ระเบียบ กฎหมาย มติคณะกรรมการกลาง ฯลฯ
icon สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
icon ความรู้กฏหมายข้อมูลข่าวสาร คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
icon การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 227,315
  • 6