( กรม )

งานจ้างดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ   
21/09/2560
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SP311SFN จำนวน 125 หลอด   
21/09/2560
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น 1190L จำนวน 120 หลอด   
21/09/2560
จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2352SP จำนวน 150 หลอด   
21/09/2560
จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปี 2559-2560 จำนวน 10,000 เล่ม พร้อมจัดส่งให้แก่ สถจ.ทุกจังหวัด   
19/09/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2560 ถึงเดือน พ.ย.2560 จำนวน 1 งาน   
14/09/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2560 ถึงเดือน พ.ย.2560 จำนวน 1 งาน   
14/09/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์มติชน) ช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2560 ถึงเดือน พ.ย. 2560 จำนวน 1 งาน   
14/09/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2560 ถึงเดือน พ.ย.2560 จำนวน 1 งาน   
14/09/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุ ช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2560 ถึงเดือน พ.ย.2560 จำนวน 1 งาน   
14/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้่ง จำนวน 1 ระบบ สำหรับนำมาใช้ในราชการ สถ.   
14/09/2560
สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน   
14/09/2560
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคางานจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำหรับนำมาใช้ในราชการ สถ.   
14/09/2560
การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการสัมมนาจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรของ สถ. จาก สถ. เดินทางไปสัมมนาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.60 รวม 3 วัน   
13/09/2560
โครงการจัดพิมพ์หนังสือ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 10,000 เล่ม   
12/09/2560
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ระยะที่ 2 (Local_ERP) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
12/09/2560
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
12/09/2560
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) และระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
12/09/2560
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายใน สถ. พร้อมระบบ Anti virus จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
12/09/2560
งานจ้างเหมาบริการจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของ อปท. ที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา (กิจกรรมที่ 2)   
07/09/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1179 next last