( กรม )

ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
12/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
12/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
12/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
12/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
11/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
11/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
11/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
07/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
07/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
06/12/2561
ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา/ขอบเขตงานจ้างฯ และราคากลาง งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล สถ. จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
06/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ   
06/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
04/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
04/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
04/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
04/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
03/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 2 เรื่อง   
03/12/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
03/12/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
30/11/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2174 next last