( กรม )

ราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน การจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน (e-LASS) ประจำปี 2561 รุ่น 21 จำนวน 200 ชุด   
19/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง จำนวน 4 โครงการ   
19/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ   
19/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากรจัดซื้อจัดจ้าง   
17/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
16/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
15/01/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
15/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ   
15/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
15/01/2561
การจัดจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างของ อปท. จำนวน 2 รายการๆละ 1,500 เล่ม   
15/01/2561
ราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน การจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน (e-LASS) ประจำปี 2561 รุ่น 20 จำนวน 200 ชุด   
15/01/2561
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่เป็น Database Server ของระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
15/01/2561
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องอบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล สถ.จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
15/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
12/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
12/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
12/01/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
11/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
11/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ   
11/01/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1433 next last