( กรม )

ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 3 โครงการ   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 3 โครงการ   
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางหรือการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ   
17/09/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3592 next last