( กรม )

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560   
17/11/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านทางสื่อพิมพ์ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์) ช่วงระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึงเดือน ธ.ค.2560   
17/11/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.2560   
17/11/2560
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านทางสื่อพิมพ์ (หนังสือพิมพ์มติชน) ช่วงระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึงเดือน ธ.ค.2560   
17/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
17/11/2560
ราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน การจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน (e-LASS) ประจำปี 2561 รุ่น 7 จำนวน 200 ชุด   
17/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
17/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
16/11/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
15/11/2560
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
15/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
15/11/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
15/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
14/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
14/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส้ญญาหรือข้อตกลง   
14/11/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
14/11/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
13/11/2560
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของส้ญญาหรือข้อตกลง   
13/11/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
13/11/2560
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.2560   
13/11/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1266 next last