หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 29/10/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2547
[บัญชีรายชื่อฯ]
29/10/2547
สรุปผลการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2548 (ภาคเรียนที่ 2/2547) 29/10/2547
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 28/10/2547
การดำเนินการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ 28/10/2547
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/10/2547
การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 27/10/2547
ขอเชิญร่วมงานแสดงผลงานรัฐบาล "เหลี่ยวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว" 27/10/2547
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 27/10/2547
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย 27/10/2547
แจ้งขอเลื่อนวันเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/10/2547
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/10/2547
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 22/10/2547
การเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติด 22/10/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22/10/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2547
[บัญชีรายชื่อ]
22/10/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. เทศบาล อบต. และตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ 22/10/2547
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 22/10/2547
การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษ(เงินจูงใจ)ให้แก่ข้าราชการถ่ายโอน และพนักงานครูเทศบาล 21/10/2547
การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตำแหน่งบริหาร 21/10/2547
first previous ข้อมูลที่ 19641 - 19660 จาก 20354 next last