หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2547 ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ เรื่องผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 08/07/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่11 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2547 07/07/2547
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประเมินบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป และกลุ่มนิติกร ระดับ 7ว ประจำปี พ.ศ.2547 และ ตำแหน่งในกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี พ.ศ.2547 07/07/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/07/2547
การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การจ่ายเงินค่าใช้จายในการประชุมราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเปิดบัญชีเงินสินบนรางวัลและบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
จำนวนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02/07/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 02/07/2547
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
โครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
01/07/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครบ 4 ปี 30/06/2547
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2547
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตกค้างที่ สถ. 30/06/2547
first previous ข้อมูลที่ 18681 - 18700 จาก 19171 next last