หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สรุปข้อสั่งการของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่5/2547 25/06/2547
การมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 24/06/2547
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน 24/06/2547
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. 24/06/2547
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 ฉบับ 24/06/2547
โครงการอบรมวิทยากรในโครงการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/06/2547
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 23/06/2547
การรักษาความลับของทางราชการ 23/06/2547
การหักเงินรายได้จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการไว้ใช้จ่าย 23/06/2547
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล 23/06/2547
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21/06/2547
การแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการ Internet ตำบล ใช้การไม่ได้ 21/06/2547
การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและบุตรของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 21/06/2547
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2547 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 21/06/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 18/06/2547
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 18/06/2547
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 18/06/2547
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 18/06/2547
การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง 18/06/2547
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 18/06/2547
first previous ข้อมูลที่ 18221 - 18240 จาก 18689 next last