หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/11/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเลือกผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง 26/02/2547
สรุปการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานใน อปท. 26/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์) รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/02/2547
การถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 24/02/2547
ภาพกิจกรรม การดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 24/02/2547
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรัการเปลี่ยนแปลง 23/02/2547
การเพิ่มรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 23/02/2547
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอย 23/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[สิ่งทีส่งมาด้วย]
23/02/2547
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 20/02/2547
การเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมาย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/02/2547
หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
เร่งรัดติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นทุกแห่ง 20/02/2547
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 20/02/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/02/2547
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 18221 - 18240 จาก 18410 next last