หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/06/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ประจำอยู่ ณ ที่ตั้ง เพื่อติดตามการประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลฯ 19/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นิติกร 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) เจ้าพนักงานปกครอง 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19/05/2547
ผลการขอใช้บัญชีเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2546 (ตามประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบการแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลสามัญประจำปี พ.ศ.2546 ในระดับ 1,2 และระดับ 3 ลว. 12 กันยายน 2546) 19/05/2547
การดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17/05/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 (หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 3 และ ผอ.กอง อบจ. รุ่นที่ 1)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/05/2547
การดำเนินการตามโครงการ "กระจกท้องถิ่น" 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคเหนือ) 13/05/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคใต้) 13/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จังหวัดสุพรรณบุรี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง จัดเก็บรายได้ 2 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างโยธา 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ธุรการ 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 12/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 17341 - 17360 จาก 17733 next last