หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/10/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 21/04/2548
การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ 21/04/2548
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 21/04/2548
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ 21/04/2548
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ "บิดา" 21/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
21/04/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 21/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2548
[ระเบียบการสอบ]
20/04/2548
การสำรวจข้อมูลภาชนะกลางเก็บน้ำของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง
[แบบสำรวจ]
19/04/2548
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 19/04/2548
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2548 19/04/2548
แนวปฏิบัติในการขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 19/04/2548
แบบกรอกข้อมูลรายชื่อ อปท. ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
[Download แบบกรอกข้อมูล]
17/04/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2548 12/04/2548
การเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 12/04/2548
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติคลื่นสึนามิ 12/04/2548
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้ 12/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2548 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ 12/04/2548
first previous ข้อมูลที่ 17221 - 17240 จาก 18243 next last