หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การศึกษาอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 29/09/2548
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยังคงค้างในระบบ GFMIS 29/09/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2549
[(บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 11,12,13,14 และ 15)]
29/09/2548
การตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548 28/09/2548
การรับสมัครข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2548 28/09/2548
การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา 28/09/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
[(บัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)]
28/09/2548
ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/09/2548
การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติและการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 27/09/2548
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 27/09/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2548 27/09/2548
วีซีดีประกอบการศึกษาตามหนังสือคู่มือมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 27/09/2548
การชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินโดยใช้บัตรเครดิตประเภทที่ออกให้กับหน่วยงานราชการ 26/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 17221 - 17240 จาก 18671 next last