หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมการเผยแพร่ข่าวการสอบราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07/11/2548
ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2
[(ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3)]
07/11/2548
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1
[(ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1)]
07/11/2548
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
[(ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2)]
07/11/2548
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
[(ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3)]
07/11/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ย. 2548 07/11/2548
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 07/11/2548
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
[(บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ฯ)]
07/11/2548
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546, 2547 และ 2548
[(ดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียด)]
04/11/2548
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบและนอกระดับควบ)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
04/11/2548
การปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 03/11/2548
การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน 03/11/2548
ขอเชิญติดตามรับชมสกู๊ปข่าว "บ้านท้องถิ่นพัฒนา" ตามโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/11/2548
รหัสงบประมาณงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 03/11/2548
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีสำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่มิใช่หน่วยงานระดับกรม 02/11/2548
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 02/11/2548
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS 01/11/2548
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 01/11/2548
นักพัฒนาชุมชน ระดับ3
[(วิศวกรโยธา ระดับ 3)]
01/11/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ย. 2548 และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 01/11/2548
first previous ข้อมูลที่ 17081 - 17100 จาก 18671 next last