หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/08/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรง 13/01/2548
โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2548 13/01/2548
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548
[(แบบรายงาน)]
12/01/2548
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2548 12/01/2548
การส่งบุคลากรตามแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2548 12/01/2548
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนธันวาคม 2547
[บัญชีจัดสรร]
12/01/2548
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 12/01/2548
การขนย้ายและกำจัดซากปรักหักพังอันเนื่องมาจากธรณีพิบัติ 07/01/2548
มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากธรณีพิบัติ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ 07/01/2548
การฟื้นฟูบูรณะบริเวณพื้นที่ชายหาดและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายใน 6 จังหวัด ภาคใต้ 06/01/2548
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยจากธรณีพิบัติ 06/01/2548
แจ้งปรับปรุงตามแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 5) 06/01/2548
ให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหว รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหว 06/01/2548
การฟื้นฟูบูรณะบริเวณพื้นที่ชายหาดและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายใน 6 จังหวัดภาคใต้ 05/01/2548
การเบิกจ่ายค่าพานพุ่มทอง - พุ่มเงินเพื่อใช้ในวันสำคัญต่าง ๆ 05/01/2548
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการค้ารายย่อยประเภทรถเข็น หาบเร่ แผงลอย และร้านค้าขนาดเล็กที่มิได้เป็นอาคารตึกที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรณีพิบัติ 05/01/2548
ท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือหาบแร่แผงลอยที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ 05/01/2548
มท.เร่งเคลียร์ซากความเสียหายจากคลื่นยักษ์ ภายใน 15 ม.ค. 05/01/2548
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 05/01/2548
การขนย้ายและกำจัดซากปรักหักพังอันเนื่องมาจากธรณีพิบัติ 04/01/2548
first previous ข้อมูลที่ 17081 - 17100 จาก 17941 next last