หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว5546 28/09/2561 28/09/2561
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ กพส. มท 0810.5/ว3039 26/09/2561 28/09/2561
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว3070 28/09/2561 28/09/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13816 25/09/2561 28/09/2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5547 28/09/2561 28/09/2561
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5553 28/09/2561 28/09/2561
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ กพส. มท 0810.5/ว3045 26/09/2561 28/09/2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2561
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.คท. มท 0808.3/ว3058 27/09/2561 28/09/2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3059 27/09/2561 28/09/2561
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3067 28/09/2561 28/09/2561
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กม. มท 0808.6/ว3051 27/09/2561 28/09/2561
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[เอกสารแนบ]
สน.คท. มท 0808.3/ว 3055 28/09/2561 28/09/2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม กพส. มท 0810.6/ว 3064 28/09/2561 28/09/2561
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว3035 26/09/2561 27/09/2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3053 27/09/2561 27/09/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13654-13723 24/09/2561 27/09/2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว2643 27/08/2561 27/09/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[บัญชีรายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.2/13726-13764 24/09/2561 27/09/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13650-13653 24/09/2561 27/09/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13724,13725 24/09/2561 26/09/2561
first previous ข้อมูลที่ 7701 - 7720 จาก 25845 next last