หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/12/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/09/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 29/09/2547
การฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา 29/09/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 29/09/2547
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/09/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/09/2547
แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/09/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 24/09/2547
ขอความร่วมมือในการทดสอบระบบ (Load Performance Test) ครั้งที่ 3 24/09/2547
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2547 24/09/2547
แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/09/2547
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/09/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 21/09/2547
การจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2547 21/09/2547
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2547 21/09/2547
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศที่เป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 21/09/2547
สถ.โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ งวดที่ 4/2547 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตให้แก่ อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา และอบต. ทุกแห่งแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 21/09/2547
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 21/09/2547
การขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 17/09/2547
การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่ออดีตผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 17/09/2547
first previous ข้อมูลที่ 24861 - 24880 จาก 25509 next last