หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/08/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ตำแหน่งเลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 25/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/11/2546
ให้จังหวัดแจ้งเทศบาล (เทศบาลที่จัดการศึกษา และมีโรงเรียน) จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 25/11/2546
ให้จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 25/11/2546
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/11/2546
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 21/11/2546
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงเรียนในสังกัดมิซซังโรมันคาทอลิค
[เอกสารที่เกี่ยวข้อง]
20/11/2546
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20/11/2546
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2546 รุ่นที่ 1-19 ระหว่างวันที่ 1 - 25ธันวาคม 2546 19/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/11/2546
รายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 7/2546 ประจำเดือน ตุลาคม 2546 18/11/2546
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี 17/11/2546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.อบต.จังหวัดระยอง
[ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง]
14/11/2546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.อบต.จังหวัดระยอง (1)
[ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง]
14/11/2546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.อบต.จังหวัดระยอง (2)
[ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง]
14/11/2546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.อบต.จังหวัดระยอง (3)
[ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง]
14/11/2546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.อบต.จังหวัดระยอง (4)
[ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง]
14/11/2546
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.อบต.จังหวัดระยอง (5)
[ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง]
14/11/2546
ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ 14/11/2546
first previous ข้อมูลที่ 24861 - 24879 จาก 24879 next last