หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/12/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (ส่วนที่ 2) 01/02/2548
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (ส่วนที่ 3) 01/02/2548
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (ส่วนที่ 4) 01/02/2548
เชิญท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุมข้อราชการสำคัญ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 01/02/2548
แนวทางปฏิบัติของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 01/02/2548
ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเดินรณรงค์เพื่อการเสือกตั้ง ส.ส. 31/01/2548
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 31/01/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 31/01/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2548 27/01/2548
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทที่สาธารณะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2548 26/01/2548
คู่มือการใช้มาตรการทางกฏหมายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 26/01/2548
แจ้งเลื่อนอบรมหลักสูตร จพง.ปค.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 5 26/01/2548
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2549-2551) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/01/2548
หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง 25/01/2548
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 25/01/2548
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 24/01/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 21/01/2548
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งข้อมูลและซักซ้อมการจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 21/01/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2548 21/01/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2548
[บัญชีรายชื่อ]
20/01/2548
first previous ข้อมูลที่ 24621 - 24640 จาก 25509 next last