หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา กสว. มท 0820.2/ว1615 22/04/2562 22/04/2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576 17/04/2562 22/04/2562
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด กสธ. มท 0819.3/ว1602 19/04/2562 22/04/2562
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
[เอกสารแนบ]
สน.คท. มท 0808.2/ว1513 09/04/2562 22/04/2562
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว1603 19/04/2562 22/04/2562
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
กสว. มท 0820.2/ว1600 19/04/2562 19/04/2562
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท. มท 0808.2/ว1596 19/04/2562 19/04/2562
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.3/ว1571 11/04/2562 19/04/2562
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน
[แนวทางฯ]     [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]
กพส. มท 0810.6/ว4858 18/04/2562 19/04/2562
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
[แบบสำรวจ]
กศ. มท 0816.3/ว1520 10/04/2562 18/04/2562
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516 10/04/2562 18/04/2562
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.4/ว1574 17/04/2562 17/04/2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381 17/04/2562 17/04/2562
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
กศ. มท 0816.4/ว1573 17/04/2562 17/04/2562
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.4/ว1575 17/04/2562 17/04/2562
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1572 17/04/2562 17/04/2562
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544 11/04/2562 17/04/2562
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474 05/04/2562 17/04/2562
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[แบบตอบรับ]
สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 11/04/2562 17/04/2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค. 20/03/2562 17/04/2562
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 19171 next last