หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/11/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595 18/11/2563 18/11/2563
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 16/11/2563 18/11/2563
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 16/11/2563 18/11/2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม
[บัญชีรายละเอียด]
สน.คท. มท 0808.5/ว3591 18/11/2563 18/11/2563
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย กพส. มท 0810.3/ว3571 17/11/2563 18/11/2563
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
[เอกสารแนบ]
กสว. มท 0820.3/ว3583 17/11/2563 18/11/2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
[บัญชีรายละเอียด 1]     [บัญชีรายละเอียด 2]
[บัญชีรายละเอียด 3]     [บัญชีรายละเอียด 4]
กศ. มท 0816.2/ว3579 17/11/2563 18/11/2563
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3594 18/11/2563 18/11/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3593 18/11/2563 18/11/2563
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว 3590 17/11/2563 17/11/2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.6/ว34 12/11/2563 17/11/2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]
สน.คท. มท 0808.5/ว35 16/11/2563 17/11/2563
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว. มท 0820.2/ว3575 17/11/2563 17/11/2563
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3582 17/11/2563 17/11/2563
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กต. มท 0818.2/ว3562 16/11/2563 17/11/2563
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว3574 17/11/2563 17/11/2563
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) รุ่นที่ 1-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3560 16/11/2563 17/11/2563
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3559 16/11/2563 17/11/2563
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว6850 13/11/2563 17/11/2563
แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว3578 17/11/2563 17/11/2563
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 21831 next last