หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว996 18/05/2560 18/05/2560
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะใน 5 ด้าน และกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว992 17/05/2560 18/05/2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว995 18/05/2560 18/05/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 สน.คท. - 17/05/2560 18/05/2560
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวฑูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) กศ. มท 0816.3/ว990 17/05/2560 17/05/2560
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว991 17/05/2560 17/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2631 16/05/2560 17/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว987 17/05/2560 17/05/2560
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว985 17/05/2560 17/05/2560
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว986 17/05/2560 17/05/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 สน.คท. - 09/05/2560 17/05/2560
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว2620 15/05/2560 16/05/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว980 16/05/2560 16/05/2560
อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2526 09/05/2560 16/05/2560
การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2552 11/05/2560 16/05/2560
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว30 16/05/2560 16/05/2560
การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ. มท 0816.1/ว977 15/05/2560 16/05/2560
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว11 16/05/2560 16/05/2560
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/ว978 16/05/2560 16/05/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5000-5025 09/05/2560 15/05/2560
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 16121 next last