หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.3/ว11 30/09/2559 30/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12333 29/09/2559 30/09/2559
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1989 30/09/2559 30/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12334-12409 29/09/2559 30/09/2559
รายงานผลภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว111 29/09/2559 30/09/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 28/09/2559 29/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 5
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12273-12278 28/09/2559 29/09/2559
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) สน.บถ. มท 0809.4/ว32 29/09/2559 29/09/2559
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว1972 29/09/2559 29/09/2559
วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป กค. มท 0803.3/ว1973 29/09/2559 29/09/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/1953 28/09/2559 29/09/2559
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว1952 28/09/2559 29/09/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว1951 28/09/2559 29/09/2559
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
[ว108]     [ว109]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ว108)]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ว108)]
กค. มท 0803.3/ว1966 28/09/2559 29/09/2559
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว5519 28/09/2559 28/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดารศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12140-12214 26/09/2559 28/09/2559
การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1945 28/09/2559 28/09/2559
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.2/ว1943 27/09/2559 28/09/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1934 26/09/2559 28/09/2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว1950 28/09/2559 28/09/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 15266 next last