หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2128 29/09/2558 30/09/2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2558 สน.บถ. มท 0809.5/ว44 30/09/2558 30/09/2558
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ สน.สส. มท 0891.3/ว 2132 29/09/2558 29/09/2558
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2130 29/09/2558 29/09/2558
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว2127 29/09/2558 29/09/2558
ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว88 28/09/2558 29/09/2558
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2126 29/09/2558 29/09/2558
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว2125 29/09/2558 29/09/2558
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 29/09/2558 29/09/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว2124 29/09/2558 29/09/2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว2114 28/09/2558 29/09/2558
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 สน.บถ. - 29/09/2558 29/09/2558
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.5/ว45,ว46 25/09/2558 29/09/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2098 25/09/2558 29/09/2558
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน และโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2010 24/09/2558 28/09/2558
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.พส. มท 0810.5/ว2107 28/09/2558 28/09/2558
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" สน.กศ. มท 0893.2/ว2108 28/09/2558 28/09/2558
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" สน.กศ. มท 0893.2/ว2103 28/09/2558 28/09/2558
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.พส. มท 0810.4/ว2105 28/09/2558 28/09/2558
แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ สน.คท. มท 0808.5/ว5481 23/09/2558 28/09/2558
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 15102 next last