หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว12 03/11/2559 04/11/2559
แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว2292 03/11/2559 04/11/2559
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว2293 03/11/2559 03/11/2559
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 กศ. มท 0816.4/ว2294 03/11/2559 03/11/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว2267 02/11/2559 03/11/2559
การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว2284 02/11/2559 03/11/2559
สำรวจสถานะปัจจุบันและการดำเนินแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว2285 02/11/2559 02/11/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว2286 02/11/2559 02/11/2559
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree) กศ. มท 0816.3/ว2283 02/11/2559 02/11/2559
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล กศ. มท 0816.4/ว2279 02/11/2559 02/11/2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว2256 02/11/2559 02/11/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว2262 02/11/2559 02/11/2559
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว2257 02/11/2559 02/11/2559
การจัดส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (5 ภาคเรียน) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2254 01/11/2559 02/11/2559
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สถจ.
[แบบคำขอ]
กยผ. มท 0815.3/ว26 28/10/2559 01/11/2559
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว41,ว42 31/10/2559 01/11/2559
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว2240 31/10/2559 01/11/2559
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว120 27/10/2559 01/11/2559
การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม สน.บถ. มท 0809.2/ว121 27/10/2559 01/11/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2228 28/10/2559 01/11/2559
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 16698 next last