หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2393 13/11/2556 13/11/2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว2392 13/11/2556 13/11/2556
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 สน.สส. มท 0891.3/ว2395 13/11/2556 13/11/2556
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายและโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2394 13/11/2556 13/11/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2388 12/11/2556 12/11/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว2387 12/11/2556 12/11/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว2386 12/11/2556 12/11/2556
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ สน.สส. มท 0891.3/ว2389 12/11/2556 12/11/2556
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด ติด...คิดใหม่" ในโครงการ "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2" สน.กศ. มท 0893.4/ว2384 12/11/2556 12/11/2556
สำรวจรายชื่อท้องถิ่นอำเภอที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.1/ว19 08/11/2556 12/11/2556
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว79 12/11/2556 12/11/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[กำหนดการและรายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2385 12/11/2556 12/11/2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว85 11/11/2556 12/11/2556
แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว2375 11/11/2556 12/11/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2370 11/11/2556 11/11/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว2371 11/11/2556 11/11/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น8 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2372 11/11/2556 11/11/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น9 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2373 11/11/2556 11/11/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น10 สน.กศ. มท 0893.4/ว2374 11/11/2556 11/11/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2347 07/11/2556 11/11/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12627 next last