หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว97 30/09/2558 04/11/2558
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว98 30/09/2558 04/11/2558
การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 null มท 0891.3/ว2361 02/11/2558 04/11/2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว2400 04/11/2558 04/11/2558
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 สบ.พถ. มท 0807.3/ว2382 03/11/2558 04/11/2558
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2558 - 2559 กศ. มท 0893.2/ว2375 03/11/2558 03/11/2558
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.2/ว2372 03/11/2558 03/11/2558
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
[ตาราง]     [รายงานผล]
กพส. มท 0810.3/ว2378 03/11/2558 03/11/2558
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว2338 30/10/2558 03/11/2558
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.5/ว50 30/10/2558 03/11/2558
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2357 02/11/2558 03/11/2558
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 สน.บถ. มท 0809.9/ว39 03/11/2558 03/11/2558
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 null มท 0891.4/ว2360 02/11/2558 03/11/2558
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กศ. มท 0893.2/ว2365 02/11/2558 03/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18266-18341 29/10/2558 02/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17798-17873 28/10/2558 02/11/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว51 02/11/2558 02/11/2558
ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็ง (Next Steps : The second half of Decade of Action for Road Safety 2015 - 2020) กพส. มท 0810.5/ว2354 02/11/2558 02/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 1) null มท 0892.4/ว2358 02/11/2558 02/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18173-18177 29/10/2558 02/11/2558
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 15238 next last