หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/08/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 18/07/2556 18/07/2556
หลักเกณฑ์การประกวดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว1652 15/07/2556 18/07/2556
การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
[สิ่งที่่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1662 18/07/2556 18/07/2556
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1657 16/07/2556 17/07/2556
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว45 16/07/2556 17/07/2556
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 10 กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว44 16/07/2556 17/07/2556
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) สน.บถ. มท 0809.9/ว7 16/07/2556 17/07/2556
การขยายระยะเวลาจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สล. มท 0801.2/ว1659 17/07/2556 17/07/2556
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.บถ. มท 0809.2/ว1654 16/07/2556 16/07/2556
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครูอนุบาลหรือครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1656 16/07/2556 16/07/2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สน.สส. มท 0891.3/ว1655 16/07/2556 16/07/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว129 16/07/2556 16/07/2556
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว1624 12/07/2556 16/07/2556
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1650 15/07/2556 15/07/2556
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1633 12/07/2556 15/07/2556
การรายงานข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[แบบรายงานข้อมูล]
[รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล]
สน.คท. มท 0808.3/ว1640 15/07/2556 15/07/2556
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. - 15/07/2556 15/07/2556
เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1648 15/07/2556 15/07/2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1591 09/07/2556 15/07/2556
เทศบาลขอปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ สน.บถ. มท 0809.2/ว30 22/05/2556 15/07/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12269 next last