หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว30 10/06/2559 10/06/2559
การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1154 09/06/2559 10/06/2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 ของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1155 09/06/2559 10/06/2559
ผลการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2559 ชุดที่ 6
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1132 09/06/2559 09/06/2559
การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว1133 09/06/2559 09/06/2559
การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ สล. - 31/05/2559 09/06/2559
การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. - 06/06/2559 09/06/2559
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 กปต. มท 0811/ว1124 07/06/2559 08/06/2559
รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/7395 08/06/2559 08/06/2559
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
[เอกสารแนบ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1130 08/06/2559 08/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1124 07/06/2559 07/06/2559
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1122 07/06/2559 07/06/2559
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3215 06/06/2559 07/06/2559
การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.4/ว1113 03/06/2559 07/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1121 07/06/2559 07/06/2559
แจ้งขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.3/ว1118 06/06/2559 07/06/2559
ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กศ. มท 0893.4/ว1119 07/06/2559 07/06/2559
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129) กพส. มท 0810.4/ว1092,ว1093 02/06/2559 07/06/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผู้ขอโอนย้ายรุ่น ในรุ่นที่ 1-16 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1116 06/06/2559 06/06/2559
แจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้วบางส่วน ในรุ่นที่ 6-7 และข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 6-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว1117 06/06/2559 06/06/2559
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 16049 next last