หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 25/08/2558 26/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 26/08/2558 26/08/2558
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29 24/08/2558 25/08/2558
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[แบบรายงาน]
สน.สส. มท 0891.3/ว1773 25/08/2558 25/08/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766 25/08/2558 25/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28 21/08/2558 25/08/2558
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1761 24/08/2558 24/08/2558
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758 24/08/2558 24/08/2558
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759 24/08/2558 24/08/2558
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1756 21/08/2558 24/08/2558
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 1-3
[รายชื่อ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1760 24/08/2558 24/08/2558
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว4795 21/08/2558 24/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/13033 20/08/2558 24/08/2558
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1757 24/08/2558 24/08/2558
แนวทางการดำเนินงานและการปรับปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว1745 20/08/2558 21/08/2558
การส่งรายงานประจำเดือน กค. มท 0803/ว1749 20/08/2558 20/08/2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กพร. มท 0812/ว1742 20/08/2558 20/08/2558
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอบหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1738 20/08/2558 20/08/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง ตำแหน่งนิติกร ไปขึ้นบัญชีตำแหน่งพนักงานนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 20/08/2558 20/08/2558
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน กค. มท 0803/ว1741 20/08/2558 20/08/2558
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 14975 next last