หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง สน.บถ. มท 0809.3/ว3986 01/10/2556 03/10/2556
การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก สน.บถ. มท 0809.2/ว64 30/09/2556 03/10/2556
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2556 กค. มท 0803/ว2117 02/10/2556 03/10/2556
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว3992 02/10/2556 02/10/2556
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803/ว2118 02/10/2556 02/10/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2112 01/10/2556 02/10/2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
[ผู้สูงอายุ]
[คนพิการ]
สน.สส. มท 0891.3/ว2115 02/10/2556 02/10/2556
การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" สน.พส. มท 0810.1/ว8 02/10/2556 02/10/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2111 01/10/2556 02/10/2556
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว5 30/09/2556 02/10/2556
การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว65 30/09/2556 01/10/2556
คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม สน.สส. มท0891.3/ว2110 01/10/2556 01/10/2556
หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลืกขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว63 30/09/2556 30/09/2556
แนวทางปฏิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว2075 27/09/2556 30/09/2556
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2084 30/09/2556 30/09/2556
ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว2063 27/09/2556 30/09/2556
การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" สน.พส. มท 0810.1/ว2079 30/09/2556 30/09/2556
ขอความร่วมมือให้จังหวัดกำชับ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดอย่างเคร่งครัด สน.พส. มท 0810.3/ ว 2067 27/09/2556 27/09/2556
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว2051 26/09/2556 27/09/2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
[คู่มือ]
สน.สส. มท 0891.1/ว2057 26/09/2556 27/09/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12480 next last