หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว670 30/04/2557 30/04/2557
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว671 30/04/2557 30/04/2557
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว668 29/04/2557 30/04/2557
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 , 54 สน.พส. - 30/04/2557 30/04/2557
การจัดทำข้อมูลขนาดของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกอบการวางแผนด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.2/ว39 24/04/2557 30/04/2557
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว666 29/04/2557 29/04/2557
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว40 29/04/2557 29/04/2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557) สน.บถ. มท 0809.9/ว13 29/04/2557 29/04/2557
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว661 28/04/2557 28/04/2557
โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว654 25/04/2557 28/04/2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว633 23/04/2557 28/04/2557
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว658 28/04/2557 28/04/2557
การศึกษาวิจัยทบทวนภารกิจเพื่อการจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว639 25/04/2557 28/04/2557
โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว659 28/04/2557 28/04/2557
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[ตารางคำนวณ]
กค. - 28/04/2557 28/04/2557
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว34 28/04/2557 28/04/2557
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว348 06/03/2557 28/04/2557
การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา สน.คท. มท 0808.2/ว637 25/04/2557 25/04/2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว8 25/04/2557 25/04/2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว7 25/04/2557 25/04/2557
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 13109 next last