หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำหนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว5 27/01/2560 31/01/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว177 27/01/2560 31/01/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กพส. มท 0810.5/ว203 30/01/2560 31/01/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว 193 30/01/2560 30/01/2560
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 สล. มท 0801.3/204,มท 0801.3/956 30/01/2560 30/01/2560
การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว190 27/01/2560 30/01/2560
รายงานผลการคัดเลือกหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว6 27/01/2560 30/01/2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กพส. มท 0810.2/194 30/01/2560 30/01/2560
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817/ว195 30/01/2560 30/01/2560
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817/ว196 30/01/2560 30/01/2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว191 27/01/2560 27/01/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่สงมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/728-820 25/01/2560 27/01/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/767 25/01/2560 27/01/2560
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net กพส. มท 0810.5/ว179 27/01/2560 27/01/2560
การให้ความช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.4/ว175 26/01/2560 27/01/2560
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/858 26/01/2560 26/01/2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กม. มท 0804.5/ว158 24/01/2560 26/01/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สน.คท. - 26/01/2560 26/01/2560
การแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว168 25/01/2560 26/01/2560
แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สน.คท. มท 0808.2/ว169 25/01/2560 25/01/2560
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 16986 next last