หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2602 18/12/2556 18/12/2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต. Energy Awards" สน.สส. มท 0891.4/ว2590 17/12/2556 17/12/2556
ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งเอกสารของเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีผลสำเร็จในการดำเนินการตามขั้นตอนตัวชี้วัด สน.สส. มท 0891.4/ว2599 17/12/2556 17/12/2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว2591 17/12/2556 17/12/2556
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557
[ประกาศ]
[ใบสมัคร]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2585 16/12/2556 17/12/2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สน.สส. มท 0891.3/ว2581 16/12/2556 17/12/2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2575 13/12/2556 16/12/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบฯ]
สน.คท. มท 0808.2/20976-21051 13/12/2556 16/12/2556
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2573 13/12/2556 16/12/2556
การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สน.พส. มท 0810.3/ว2564 13/12/2556 13/12/2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2545 11/12/2556 13/12/2556
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. - 12/12/2556 12/12/2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบรหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สน.กศ. มท 0893.2/ว2553 12/12/2556 12/12/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2522 04/12/2556 11/12/2556
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2549 11/12/2556 11/12/2556
การประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งพิเศษในเดือนมหามงคล สล. มท 0201.3/ว4891 03/12/2556 11/12/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2538 09/12/2556 09/12/2556
คำสั่งการปฏิบัติราชการและการรักษาราชการ กจ. มท 0802.4/ว2537 09/12/2556 09/12/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กจ. มท 0802.4/ว2536 06/12/2556 06/12/2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว116 06/12/2556 06/12/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12704 next last