หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เพิ่มรุ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว246 19/02/2557 19/02/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว242 18/02/2557 19/02/2557
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว0386 19/02/2557 19/02/2557
ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) สน.สส. มท 0891.3/ว243 19/02/2557 19/02/2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว228 17/02/2557 18/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.9/ว2 17/02/2557 18/02/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 3-6 สน.สส. มท 0891.3/ว236 18/02/2557 18/02/2557
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว220 13/02/2557 18/02/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว225 17/02/2557 17/02/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก กค. มท 0803/ว229 17/02/2557 17/02/2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) กค. มท 0803/ว224 17/02/2557 17/02/2557
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ]
[แบบฟอร์มการตรวจสอบ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว221 13/02/2557 17/02/2557
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 กจ. มท 0802.4/ว214 13/02/2557 17/02/2557
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว15 13/02/2557 13/02/2557
โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว211 12/02/2557 13/02/2557
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว209 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สน.กศ. มท 0893.2/ว208 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สน.กศ. มท 0893.2/ว207 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว195 10/02/2557 13/02/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รุ่นที่ 1]
[รุ่นที่ 2]
สน.สส. - 13/02/2557 13/02/2557
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12876 next last