หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[logo OTPC]
[คู่มือการใช้งาน]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1404 12/06/2556 13/06/2556
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว5625 11/06/2556 13/06/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว110 12/06/2556 13/06/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1394 10/06/2556 13/06/2556
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น สน.พส. มท 0204.1/ว681 05/06/2556 13/06/2556
แจ้งรายชื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด สน.สส. มท 0891.4/ว1405 12/06/2556 12/06/2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 12/06/2556 12/06/2556
โครงการ "สัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่น 13 และรุ่น 14
[รายชื่อฝึกอบรมฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว39 12/06/2556 12/06/2556
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1401 11/06/2556 12/06/2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1399 11/06/2556 11/06/2556
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/5624 11/06/2556 11/06/2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว1398 11/06/2556 11/06/2556
หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว33 10/06/2556 11/06/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล]
[รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม]
กค. มท 0803/ว108 11/06/2556 11/06/2556
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สน.พส. มท 0810.3/ว1389 10/06/2556 10/06/2556
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1378 07/06/2556 10/06/2556
สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1386 10/06/2556 10/06/2556
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว39 07/06/2556 07/06/2556
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ สล. มท 0801.1/ว38 07/06/2556 07/06/2556
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการรับผิดชอบสายงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สล. มท 0801.1/ว37 07/06/2556 07/06/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12135 next last