หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน
[สิงที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ. มท 0809.5/ว 27 27/03/2557 27/03/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว506 27/03/2557 27/03/2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว503 26/03/2557 26/03/2557
ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สน.พส. มท 0810.3/ว501 26/03/2557 26/03/2557
การลงทะเบียน คำชี้แจงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 ศส. มท 0806/ว12 26/03/2557 26/03/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว491 25/03/2557 26/03/2557
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว500 26/03/2557 26/03/2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 24/03/2557 25/03/2557
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว8 25/03/2557 25/03/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว24 24/03/2557 24/03/2557
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กค. มท 0803/ว488 24/03/2557 24/03/2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว486 21/03/2557 21/03/2557
การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว485 21/03/2557 21/03/2557
การเร่งรัดการจัดส่งแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมครูผู้ดูแเลเด็ก) สน.บถ. มท 0809.4/ว480 20/03/2557 21/03/2557
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว483 20/03/2557 20/03/2557
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ.2557 สน.พร. มท 0890.4/ว669 20/03/2557 20/03/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว472 18/03/2557 20/03/2557
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว478 20/03/2557 20/03/2557
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว477 20/03/2557 20/03/2557
การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ สน.สส. มท 0891.4/ว475 19/03/2557 19/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12995 next last