หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
[คู่มือ]
กค. มท 0803/ว1857 22/08/2556 22/08/2556
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1852 22/08/2556 22/08/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว142 22/08/2556 22/08/2556
สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการ/พนักงานครูท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล สน.บถ. มท 0809.9/ว1846 21/08/2556 21/08/2556
รายชื่อผู้เข้ารับการอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 7
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว54 21/08/2556 21/08/2556
โครงการอบรมสัมมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1828 19/08/2556 21/08/2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) สน.กศ. มท 0893.2/ว1825 19/08/2556 20/08/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1835 20/08/2556 20/08/2556
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สน.สส. มท 0891.4/ว1823 19/08/2556 20/08/2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สน.กศ. มท 0893.3/ว1836 20/08/2556 20/08/2556
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กจ. - 20/08/2556 20/08/2556
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
[คู่มือ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1827 19/08/2556 19/08/2556
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว3362 19/08/2556 19/08/2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว211 16/08/2556 19/08/2556
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน กค. มท 0803/ว1822 19/08/2556 19/08/2556
ขอส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว1686 24/07/2556 19/08/2556
การกรอกข้อมูลเแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.3/ว1790 13/08/2556 19/08/2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[บัญชีจัดสรร]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1793 13/08/2556 16/08/2556
การรายงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1811 16/08/2556 16/08/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เพิ่มเติมเงินเดือน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1172 08/08/2556 16/08/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12366 next last