หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2559 สน.สส. มท 0891.3/1292 05/04/2559 07/04/2559
รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/5198 07/04/2559 07/04/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5038 - 5113 07/04/2559 07/04/2559
ขอเชิญประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล "พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว" สน.คท. มท 0808.2/ว718 05/04/2559 05/04/2559
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว709 04/04/2559 05/04/2559
การสำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว715 05/04/2559 05/04/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4161-4236 30/03/2559 05/04/2559
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]     [ตาราง]
กศ. มท 0893.2/ว714 04/04/2559 05/04/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กศ. มท 0893.3/ว687 31/03/2559 04/04/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว689 31/03/2559 04/04/2559
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว701 01/04/2559 04/04/2559
การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.9/ว4 01/04/2559 04/04/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว704 01/04/2559 04/04/2559
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว703 01/04/2559 01/04/2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน สน.บถ. มท 0809.3/ว692 31/03/2559 01/04/2559
ขอให้จังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว702 01/04/2559 01/04/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว695 01/04/2559 01/04/2559
การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล สน.คท. มท 0808.2/ว698 01/04/2559 01/04/2559
ขอให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดรายงานสรุปผลการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ สน.สส. มท 0891.4/ว699 01/04/2559 01/04/2559
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว700 01/04/2559 01/04/2559
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 15832 next last