หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) สน.สส. มท 0891.3/ว2153 10/10/2556 11/10/2556
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ThaiLand STEM Teacher Awards) สน.กศ. มท 0893.2/ว2169 11/10/2556 11/10/2556
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพลางก่อน สน.กศ. มท 0893.2/ว2171 11/10/2556 11/10/2556
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) กค. มท 0803/ว2167 11/10/2556 11/10/2556
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
[วัสดุคงเหลือ]
[สินทรัพย์ประจำปี]
กค. มท 0803/ว172 11/10/2556 11/10/2556
ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 สน.สส. มท 0891.3/ว2152 10/10/2556 11/10/2556
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2151 10/10/2556 10/10/2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว2155 10/10/2556 10/10/2556
รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2148 09/10/2556 09/10/2556
งานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2146 08/10/2556 08/10/2556
ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม สน.สส. มท 0891.4/ว2144 08/10/2556 08/10/2556
การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการฯ ต่าง ๆ ของส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว2138 07/10/2556 08/10/2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สน.พส. มท 0810.3/ว2142, ว2143 08/10/2556 08/10/2556
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว78 08/10/2556 08/10/2556
การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 สน.พร. มท 0890.4/ว2140 07/10/2556 08/10/2556
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนากรบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น School Based Managment for Local Development : SBMLD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว2135 07/10/2556 08/10/2556
การเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.บถ. มท 0809.3/ว2141 07/10/2556 07/10/2556
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว2 04/10/2556 07/10/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2139 07/10/2556 07/10/2556
การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ สน.พส. มท 0810.1/ว2137 07/10/2556 07/10/2556
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 12508 next last