หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว114 19/01/2558 19/01/2558
การดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (ครู) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560 ตามแบบ สบศ.อต. สน.บถ. มท 0809.4ว97 16/01/2558 19/01/2558
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สน.บถ. มท 0809.3/ว110 16/01/2558 16/01/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว46 09/01/2558 16/01/2558
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี และอ่านแต่เล็กเด็กฉลาดสมรรถนะดี (กิจกรรมที่ 1) ตามแผนงานหลัก : โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต สน.กศ. มท 0893.4/ว98 16/01/2558 16/01/2558
ข้อหารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว1 15/01/2558 16/01/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว80 14/01/2558 16/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว94 15/01/2558 16/01/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว83 14/01/2558 16/01/2558
การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ สน.สส. มท 0891.3/ว89 15/01/2558 15/01/2558
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 สน.สส. มท 0891.3/ว88 15/01/2558 15/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/784-793 14/01/2558 15/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว730-783 14/01/2558 15/01/2558
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว90 15/01/2558 15/01/2558
เร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว85 15/01/2558 15/01/2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowerPoint Templates ศส. มท 0806/ว3 14/01/2558 14/01/2558
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว1 13/01/2558 14/01/2558
โครงการอบรมหลักสูตร ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว (หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 ปี 2558 สน.มถ. มท0892.2/ว74 13/01/2558 13/01/2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สน.สส. มท 0891.2/ว76 13/01/2558 13/01/2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 และ 36 สน.บถ. มท 0809.6/ว72 13/01/2558 13/01/2558
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 14082 next last