หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอแจ้งรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.3/ว1826 15/09/2559 15/09/2559
ขอส่งหนังสือแนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม ประจำปี 2557-2558 กม. มท 0804.1/ว1748 05/09/2559 15/09/2559
สำรวจเงินเหลือจ่ายงบอำนวยการ (กรม) ปี 2559 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อโอนงบประมาณกลับส่วนกลางก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2559 กยผ. มท 0815.3/ว1824 15/09/2559 15/09/2559
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.4/ว1817 15/09/2559 15/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กยผ. มท 0815.3/ว1821 15/09/2559 15/09/2559
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 กศ. มท 0816.3/ว1822 15/09/2559 15/09/2559
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว5243 15/09/2559 15/09/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กค. มท 0803.3/ว1820 15/09/2559 15/09/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กค. มท 0803.3/ว1819 15/09/2559 15/09/2559
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 กพส. มท 0810.6/ว1810 14/09/2559 15/09/2559
แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ กศ. มท 0893.2/ว1795 12/09/2559 15/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/11455-11472 12/09/2559 15/09/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1803 14/09/2559 15/09/2559
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.3/ว1812 14/09/2559 15/09/2559
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ กพส. มท 0810.5/ว1808 14/09/2559 14/09/2559
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1811 14/09/2559 14/09/2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 กม. มท 0804.5/ว1796 13/09/2559 14/09/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ. มท 0816.2/ว1791 09/09/2559 14/09/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว1801 13/09/2559 13/09/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1751 05/09/2559 13/09/2559
first previous ข้อมูลที่ 1261 - 1280 จาก 16444 next last